Ý nghĩa của việc quyết định hình phạt ?

Hỏi: Ý nghĩa của việc quyết định hình phạt ?

Đáp: Ý nghĩa của việc quyết định hình phạt: Quyết định hình phạt là một hoạt động tố tụng hình sự, thể hiện ở việc Toà án tuân thủ các quy định của BLHS và BLTTHS để tuyên một hình phạt đảm bảo tính công minh, có căn cứ và đúng pháp luật đối với người phạm tội bị kết án. Qua đó, góp phần tích cực vào việc bảo vệ các quyền con người và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung. Vì vậy, quyết định hình phạt có những ý nghĩa quan trọng sau: Quyết định hình phạt đúng là cơ sở pháp lý để đạt được mục đích của hình phạt; Quyết định hình phạt đúng là cơ sở pháp lý đảm bảo và nâng cao hiệu quả của hình phạt; Quyết định hình phạt đúng là điều kiện đảm bảo tính khả thi của hệ thống hình phạt; Quyết định hình phạt đúng góp phần bảo đảm pháp chế trong Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

error: Content is protected !!