Xung đột thẩm quyền xét xử là gì?

Hỏi: Xung đột thẩm quyền xét xử là gì?

Đáp: “Xung đột thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế” là tình trạng có hai hay nhiều cơ quan tư pháp của các nước khác nhau có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Xung đột thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế là vấn đề chọn các quy phạm xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế các vụ việc tư pháp quốc tế cụ thể để làm rõ tòa án nước nào có thẩm quyền thực tế giải quyết vụ việc tư pháp quốc tế đã phát sinh.
Xung đột thầm quyền xét xử dân sự quốc tế có thể được giải quyết bằng cách xây dựng các quy phạm pháp luật thống nhất xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế hoặc bằng cách vận dụng các quy phạm xung đột về thẩm quyền được ghi trong các văn bản pháp luật trong nước hoặc trong các ĐƯQT liên quan.
Việc xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế là vấn đề thuộc chủ quyền của mỗi quốc gia. Mỗi quốc gia đều có chủ quyền xác định thẩm quyền của hệ thống cơ quan tư pháp bao gồm cả tòa án nước mình. Đối với các vụ việc trong nước; tòa án luôn có thẩm quyền tuyệt đối. Nhưng các vụ việc có tính chất quốc tế, thẩm quyền xét xử không còn mang tính tuyệt đối. Do đó một vụ việc có thể thuộc thẩm quyền tài phán của tòa án nhiều nước khác nhau.

error: Content is protected !!