Xin hỏi trong thời gian đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mà vi phạm nghĩa vụ từ 2 lần trở lên thì có chuyển án thành án tù không?

Hỏi: Xin hỏi trong thời gian đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mà vi phạm nghĩa vụ từ 2 lần trở lên thì có chuyển án thành án tù không?

Đáp: Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về hình phạt cải tạo không giam giữ cụ thể như sau:
“1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ 06 tháng đến 03 năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

Người bị kết án cải tạo không giam giữ phải thực hiện những nghĩa vụ quy định tại Luật Thi hành án hình sự.”
Bên cạnh đó, Điều 75 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 đã quy định rõ những nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.
Điều 79 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 quy định về thực hiện việc kiểm điểm người chấp hành án cải tạo không giam giữ mà vi phạm nghĩa vụ cụ thể như sau: “Trường hợp người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ chấp hành án quy định tại Điều 75 của Luật Thi hành án hình sự và đã bị nhắc nhở từ hai lần trở lên nhưng vẫn còn tiếp tục vi phạm thì Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục phải phối hợp với cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở tổ chức họp tại cộng đồng dân cư nơi người chấp hành án cư trú để kiểm điểm người đó; trường hợp người chấp hành án đang làm việc tại đơn vị quân đội thì việc kiểm điểm được thực hiện tại đơn vị quân đội nơi người đó làm việc….”
Như vậy, với trường hợp của bạn, trong thời gian đang chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mà người chấp hành án vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 75 của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 từ 02 lần trở lên (đã bị nhắc nhở) thì không chuyển thành hình phạt tù có thời hạn mà Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục phải phối hợp với cơ quan, tổ chức, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở tổ chức họp tại cộng đồng dân cư nơi người chấp hành án cư trú để kiểm điểm người đó; trường hợp người chấp hành án đang làm việc tại đơn vị quân đội thì việc kiểm điểm được thực hiện tại đơn vị quân đội nơi người đó làm việc.
Việc kiểm điểm phải được lập thành biên bản, lưu hồ sơ thi hành án và báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

error: Content is protected !!