Xác định các nhiệm vụ của tội phạm học ?

Hỏi: Xác định các nhiệm vụ của tội phạm học ?

Đáp: Tội phạm học có 02 nhiệm vụ chính: nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu ứng dụng. 1/ Nhiệm vụ nghiên cứu thực nghiệm: Sưu tầm, hệ thống, kiểm chứng các tài liệu, kết quả nghiên cứu thực nghiệm từ góc độ các ngành khoa học khác nhau về hiện thực xã hội của tội phạm, nguyên nhân của tội phạm, thực tiễn kiểm soát tội phạm; Phân tích, lý giải về nguyên nhân, các mối liên hệ và cơ cấu của các đối tượng nghiên cứu trên cơ sở gắn kết liên ngành các kết quả nghiên cứu thực nghiệm 2/Nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng: Hướng tới việc đưa ra những định hướng, giải pháp vận dụng rõ tri thức khoa học cơ bản của tội phạm học vào hoạt động thực tiễn.

error: Content is protected !!