“Vợ chồng tôi là chủ sử dụng hợp pháp của 01 mảnh đất. Chúng tôi đã xây dựng nhà trên mảnh đất đó. Chúng tôi có được thế chấp quyền sử dụng mảnh đất trên không? “

Hỏi: Vợ chồng tôi là chủ sử dụng hợp pháp của 01 mảnh đất. Chúng tôi đã xây dựng nhà trên mảnh đất đó. Chúng tôi có được thế chấp quyền sử dụng mảnh đất trên không?

Đáp: Theo quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất được thế chấp quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau:
“a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;
b) Đất không có tranh chấp;
c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án
d) Trong thời hạn sử dụng đất”
Như vậy, nếu quyền sử dung đất của vợ chồng bạn đáp ứng các điều kiện trên thì vợ chồng bạn được thế chấp quyền sử dụng đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam, tại tổ chức kinh tế khác hoặc cá nhân theo quy định của pháp luật (điểm g khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013).

error: Content is protected !!