Việc ủy thác điều tra chỉ được tiến hành giữa các CQĐT với nhau.

Hỏi: Việc ủy thác điều tra chỉ được tiến hành giữa các CQĐT với nhau.

Đáp: Nhận định này đúng, vì: Căn cứ vào Đ118 BLTTHS quy đinh “khi cần thiết, cơ quan điều tra có thể ủy thác cho cơ quan điều tra khác tiến hành một số hoạt động điều tra”. Như vậy, việc ủy thác điều tra chỉ được tiến hành giữa các cơ quan điều tra với nhau.

error: Content is protected !!