Việc đảm bảo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân bằng Luật Hành chính

Hỏi: Việc đảm bảo, bảo vệ quyền con người, quyền công dân bằng Luật Hành chính

Đáp: Chất lượng, hiệu quả các quy định về quyền con người, quyền công dân của VN còn chưa đáp ứng được với nhu cầu của xã hội đang trong quá trình dân chủ hóa toàn diện và hội nhập quốc tế; một số quyền con người, quyền công dân trong PLHC nước ta còn chưa tương thích với các quy định của Bộ luật quốc tế về quyền con người và các công ước khác mà VN đã tham gia; việc thực thi các quy định về quyền con người, quyền công dân trên thực tế còn chưa thực sự đảm bảo các yêu cầu đặt ra.
Những hạn chế:
– PLHC được ban hành qua nhiều giai đoạn khác nhau, nhiều quy định k còn phù hợp với thực tiễn
– PLHC vẫn được ban hành dưới lăng kính của chế độ hành chính cai quản , chưa chuyển hẳn sang chế dộ hành chính phục vụ- làm các dịch vụ hành chính đối với cá nhân, tổ chức, vì vậy các quy định liên quan tới quản lý vẫn nặng nề về cai quản, trừng phạt…
– Trong BMHCNN vẫn tồn tại tâm lý và tự coi mình là “quan cách mạng” người cai quản, dẫn dắt cách mạng.
– Hạn chế về trình độ lập pháp: việc hoàn thiện PLHC vẫn còn mang tính cục bộ, đôi khi chỉ là việc loại bỏ, sửa chữa một vài văn bản quy phạm pháp luật.

error: Content is protected !!