Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án được thực hiện như thế nào?

Hỏi: Việc thi hành án khi có thay đổi giá tài sản tại thời điểm thi hành án được thực hiện như thế nào?

Đáp: Trường hợp theo bản án, quyết định mà một bên được nhận tài sản và phải thanh toán cho người khác giá trị tài sản họ được nhận, nhưng tại thời điểm thi hành án, giá tài sản thay đổi và một trong các bên đương sự có yêu cầu định giá tài sản đó thì tài sản được định giá theo quy định tại Điều 98 của Luật này để thi hành án.

error: Content is protected !!