Vi phạm pháp luật là gì?

HỎI: Vi phạm pháp luật là gì?

ĐÁP: Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

error: Content is protected !!