Vị trí của Luật Dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Hỏi: Vị trí của Luật Dân sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam?

Đáp: * Theo chức năng:
– Luật Dân sự, được gọi là luật chung, thiết lập các nguyên tắc cơ bản chi phối toàn bộ hệ thống luật tư. Các nguyên tắc ấy phải được tôn trọng trong quá trình xây dựng các luật chuyên ngành, nhằm đảm bảo tính thống nhất về quan điểm lập pháp của hệ thống pháp luật.
– Điều 4 BLDS 2015 quy định:
“1. Bộ luật này là luật chung điều chỉnh các quan hệ dân sự;
2. Luật khác liên quan điều chỉnh quan hệ dân sự trong các lĩnh vực cụ thể không được trái với nguyên tắc cơ bản của Pháp luật Dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật này;
3. Trường hợp Luật khác có liên quan không quy định hoặc có quy định nhưng vi phạm khoản 2 Điều này thì quy định của Bộ luật này được áp dụng”.
* Theo tôn ti trật tự quy phạm: Luật Dân sự được xếp ngang hàng với các luật khác, kể cả các luật điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực chuyên biệt, và có vị trí cao hơn các văn bản dưới luật. Điều đó có nghĩa là trong truồng hợp cần giải quyết xung đột giữa quy phạm của BLDS với các quy phạm pháp luật khác, thì phải áp dụng quy tắc xử lý mang tính nguyên tắc: luật ra đời sau thủ tiêu luật ra đời trước, ngoại lệ phủ định nguyên tắc, luật riêng thay luật chung để chi phối lĩnh vực chuyên biệt thuộc phạm vi điều chỉnh…

error: Content is protected !!