Văn bản pháp luật là gì?

HÒI: Văn bản pháp luật là gì?

ĐÁP: Văn bản pháp luật là văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật hoặc là văn bản áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền.

error: Content is protected !!