Văn bản bán đấu giá hàng hóa là gì? Quy định về văn bản đấu giá hàng hóa?

Hỏi: Văn bản bán đấu giá hàng hóa là gì? Quy định về văn bản đấu giá hàng hóa?

Đáp: Căn cứ điều 203, luật thương mại 2005 quy định về văn bản bán đấu giá hàng hoá như sau:
– Văn bản bán đấu giá hàng hoá là văn bản xác nhận việc mua bán. Văn bản bán đấu giá hàng hoá phải có các nội dung sau đây:
+ Tên, địa chỉ của người tổ chức đấu giá;
+ Tên, địa chỉ của người điều hành đấu giá;
+ Tên, địa chỉ của người bán hàng;
+ Tên, địa chỉ của người mua hàng;
+ Thời gian, địa điểm đấu giá;
+ Hàng hoá bán đấu giá;
+ Giá đã bán;
+ Tên, địa chỉ của hai người chứng kiến.
-Văn bản bán đấu giá hàng hoá phải được gửi đến người bán hàng, người mua hàng và các bên có liên quan.
– Trường hợp đấu giá không thành, trong văn bản bán đấu giá hàng hoá phải nêu rõ kết quả là đấu giá không thành và phải có các nội dung quy định trên.

error: Content is protected !!