Vai trò của quy phạm pháp luật hành chính

Hỏi: Vai trò của quy phạm pháp luật hành chính

Đáp: PL là công cụ điều chỉnh các QHXH. Vai trò điều chỉnh đó trước hết và chủ yếu là của QPPL. QPPLHC điều chỉnh hoạt động quản lý, tức là điều chỉnh một tổng thể QHXH rộng rãi phát sinh, phát triển trong việc tổ chức quản lý mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước: kinh tế, hành chính- chính trị và văn hóa- xã hội. Vai trò to lớn của QPPLHC còn thể hiện ở chỗ, đa phần các QPPL đều chỉ có thể đi vào cuộc sống khi được quy phạm thủ tục hành chính quy định.

error: Content is protected !!