Từ chối nhận hàng được quy định trong những trường hợp nào?

Hỏi: Từ chối nhận hàng được quy định trong những trường hợp nào?

Đáp: Căn cứ điều 276, luật thương mại 2005 quy định về từ chối nhận hàng như sau:
– Bên cho thuê phải dành cho bên thuê một thời gian hợp lý sau khi nhận được hàng hoá để kiểm tra.
– Bên thuê có quyền từ chối nhận hàng hoá trong các trường hợp sau đây:
+ Bên cho thuê không dành cho bên thuê điều kiện, thời gian hợp lý để kiểm tra hàng hoá;
+ Khi kiểm tra hàng hóa, bên thuê phát hiện thấy hàng hoá không phù hợp với hợp đồng.

error: Content is protected !!