Trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng được khác phục như thế nào?

Hỏi: Trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng được khác phục như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 41, luật thương mại 2005 quy định về khắc phục trong trường hợp giao thiếu hàng, giao hàng không phù hợp với hợp đồng như sau:
– Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu hợp đồng chỉ quy định thời hạn giao hàng và không xác định thời điểm giao hàng cụ thể mà bên bán giao hàng trước khi hết thời hạn giao hàng và giao thiếu hàng hoặc giao hàng không phù hợp với hợp đồng thì bên bán vẫn có thể giao phần hàng còn thiếu hoặc thay thế hàng hoá cho phù hợp với hợp đồng hoặc khắc phục sự không phù hợp của hàng hoá trong thời hạn còn lại.
– Khi bên bán thực hiện việc khắc phục quy định trên mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó.

error: Content is protected !!