“Trường chúng tôi có cô giáo ký hợp đồng làm việc 3 năm (không có quyết định tuyển dụng) đến ngày 31/12/2012 là hết hạn hợp đồng. Hiện nay cô đang có thai, do điều kiện nhà trường có khó khăn nên tôi dự kiến chấm dứt hợp đồng làm việc vào ngày 31/12/2012 thì có được hay không? “

Hỏi: Trường chúng tôi có cô giáo ký hợp đồng làm việc 3 năm (không có quyết định tuyển dụng) đến ngày 31/12/2012 là hết hạn hợp đồng. Hiện nay cô đang có thai, do điều kiện nhà trường có khó khăn nên tôi dự kiến chấm dứt hợp đồng làm việc vào ngày 31/12/2012 thì có được hay không?

Đáp: Đối với vấn đề chấm dứt hợp đồng với lao động nữ, khoản 3 Điều 111 Bộ luật lao động năm 1994 đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 24 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2002 có quy định như sau:
“3 – Người sử dụng lao động không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động nữ vì lý do kết hôn, có thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.
Trong thời gian có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, người lao động nữ được tạm hoãn việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, kéo dài thời hiệu xem xét xử lý kỷ luật lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động”.
Tuy nhiên, như bạn trình bày, Hợp đồng lao động giữa trường bạn và cô giáo có thời hạn 36 tháng nên đến ngày 31/12/2012 sẽ hết thời hạn hợp đồng. Theo quy định khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 1994, một trong những trường hợp hợp đồng lao động đương nhiên chấm dứt là khi “Hết hạn hợp đồng”.
Như vậy, nếu trường bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động không phải vì lý do có thai mà vì lý do hợp đồng lao động đã hết thời hạn là hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Bạn cần lưu ý, theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động năm 1994, khi chấm dứt hợp đồng có thời hạn là 36 tháng, bạn với tư cách là đại diện người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có) cho người lao động .

error: Content is protected !!