“Trước đây, tôi thế chấp 02 quyền sử dụng đất tại Ngân hàng và đã đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Nay tôi có nhu cầu rút bớt 01 tài sản đã thế chấp và để lại 01 tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Ngân hàng. 02 tài sản này được đăng ký thế chấp trên một hồ sơ thế chấp, trên 01 đơn đăng ký thế chấp. Vậy tôi có cần đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký không? “

Hỏi: Trước đây, tôi thế chấp 02 quyền sử dụng đất tại Ngân hàng và đã đăng ký thế chấp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Nay tôi có nhu cầu rút bớt 01 tài sản đã thế chấp và để lại 01 tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Ngân hàng. 02 tài sản này được đăng ký thế chấp trên một hồ sơ thế chấp, trên 01 đơn đăng ký thế chấp. Vậy tôi có cần đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký không?

Đáp: Trường hợp của bạn thuộc một trong các căn cứ phải đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18/11/2011 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Do đó, bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký theo quy định của pháp luật.

error: Content is protected !!