Trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển, tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, đều có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên và xây dựng các đảo nhân đạo.

Hỏi: Trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia ven biển, tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, đều có quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên và xây dựng các đảo nhân đạo.

Đáp: Sai. Theo Điều 56 Công ước Luật biền 1982: Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có các quyền thuộc chủ quyền về việc tham dò khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không sinh vật, của vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất dưới đáy biền; Đồng thời, có quyền tài phán theo đúng những quy định thích hợp của Công ước về việc: Lắp đặt và sử dụng các đảo nhân đạo, các thiết bị và công trình; Nghiên cứu khoa học về biển;…
Ngoài ra, Điều 60 Công ước cũng quy định: Trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển có đặc quyền tiến hành xây dựng, cho phép và quy định việc xây dựng, khai thác và sử dụng: các đảo nhân tạo; các thiết bị và công trình dùng vào các mục đích được trù định ở Điều 56 hoặc các mục đích kinh tế khác…
Từ các quy định này cho thấy, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và cho phép xây dựng đảo nhân đạo thuộc đặc quyền của quốc gia ven biển.

error: Content is protected !!