Trong trường hợp tất cả thành viên của điều ước trước đều là thành viên điều ước sau về cùng một vấn đề thì điều ước sau phải được áp dụng trong quan hệ giữa các bên.

Hỏi: Trong trường hợp tất cả thành viên của điều ước trước đều là thành viên điều ước sau về cùng một vấn đề thì điều ước sau phải được áp dụng trong quan hệ giữa các bên.

Đáp: Sai. Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên và nội dung của điều ước trước và điều ước sau có mâu thuẫn với nhau đến mức không thể thực hiện được đồng thời hay không. Cụ thể, nếu tất cả thành viên của điều ước trước đều là thành viên điều ước sau về cùng một vấn đề thì điều ước sau áp dụng khi:
– Xuất phát từ điều ước sau hoặc có sự thể hiện bằng cách khác rõ ràng theo ý định của các bên vấn đề thực chất phải được điều ước sau điều chỉnh; hoặc
– Những quy định của điều ước sau mâu thuẫn với các quy định của điều ước trước đến mức nà không thể thi hành cả hai cùng một lúc.
Việc thi hành điều ước trước sẽ chỉ được xem là tạm thời bị đình chỉ nếu đó là việc xuất phát từ điều ước sau hoặc có sự thể hiện rõ ràng bằng cách khác rằng đó là ý định của các bên (Điều 59 Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế).

error: Content is protected !!