Trong trường hợp quy phạm điều ước và quy phạm tập quán cùng điều chỉnh một quan hệ quốc tế thì quy phạm điều ước sẽ đương nhiên được áp dụng.

Hỏi: Trong trường hợp quy phạm điều ước và quy phạm tập quán cùng điều chỉnh một quan hệ quốc tế thì quy phạm điều ước sẽ đương nhiên được áp dụng.

Đáp: Sai. Các quy phạm luật quốc tế đều do các chủ thể luật quốc tế thỏa thuận xây dựng nên trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng. Vì vậy, quy phạm điều ước và quy phạm tập quán có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp quy phạm điều ước và quy phạm tập quán cùng điều chỉnh một quan hệ quốc tế thì các bên phải thỏa thuận áp dụng loại quy phạm nào. Trên thực tế, các chủ thể luật quốc tế thường thỏa thuận ưu tiên áp dụng quy phạm trong điều ước quốc tế mà các bên cùng ký kết hoặc gia nhập.

error: Content is protected !!