“Trong tiếp cận thông tin, công dân có những quyền và nghĩa vụ gì? “

Hỏi: Trong tiếp cận thông tin, công dân có những quyền và nghĩa vụ gì?

Đáp: Khoản 1 Điều 8 Luật Tiếp cận thông tin quy định các quyền của công dân trong tiếp cận thông tin, cụ thể là:
“1. Công dân có quyền:
a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời;
b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.”

Bên cạnh đó, công dân cũng có các nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, quy định tại khoản 2 Điều 8:
“2. ​​Công dân có nghĩa vụ:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;
b) Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp;
c) Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.”

error: Content is protected !!