Trong thương mại có các loại chế tài nào?

Hỏi: Trong thương mại có các loại chế tài nào?

Đáp: Căn cứ điều 292, luật thương mại 2005 quy định về các loại chế tài trong thương mại như sau:
– Buộc thực hiện đúng hợp đồng.
– Phạt vi phạm.
– Buộc bồi thường thiệt hại.
– Tạm ngừng thực hiện hợp đồng.
– Đình chỉ thực hiện hợp đồng.
– Huỷ bỏ hợp đồng.
– Các biện pháp khác do các bên thoả thuận không trái với nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và tập quán thương mại quốc tế.

error: Content is protected !!