Trong quá trình tập sự Người tập sự có được ký văn bản công chứng không?

Hỏi: Trong quá trình tập sự Người tập sự có được ký văn bản công chứng không?

Đáp: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 11: Người tập sự hành nghề công chứng được hướng dẫn các kỹ năng hành nghề và thực hiện các công việc liên quan đến công chứng do công chứng viên hướng dẫn phân công và chịu trách nhiệm trước công chứng viên hướng dẫn về những công việc đó. Người tập sự không được ký văn bản công chứng. Như vậy người tập sự trong quá trình tập sự không được ký văn bản công chứng

error: Content is protected !!