Trong những trường hợp nào thì được đấu thầu lại?

Hỏi: Trong những trường hợp nào thì được đấu thầu lại?

Đáp: Căn cứ điều 232, luật thương mại 2005 quy định về đấu thầu lại như sau:
-Việc đấu thầu lại được tổ chức khi có một trong các trường hợp sau đây:
+ Có sự vi phạm các quy định về đấu thầu;
+ Các bên dự thầu đều không đạt yêu cầu đấu thầu.

error: Content is protected !!