Trong một số trường hợp, các quốc gia thành viên Quy chế Rome 1998 có nghĩa vụ phải chuyển giao cá nhân phạm tội ác quốc tế đang hiện diện trên lãnh thổ nước mình để Tòa hình sự quốc tế (ICC) thực hiện xét xử.

Hỏi: Trong một số trường hợp, các quốc gia thành viên Quy chế Rome 1998 có nghĩa vụ phải chuyển giao cá nhân phạm tội ác quốc tế đang hiện diện trên lãnh thổ nước mình để Tòa hình sự quốc tế (ICC) thực hiện xét xử.

Đáp: Đúng. Việc tiến hành chuyển giao các cá nhân phạm tội quốc tế là hoạt động chính quy trong quy trình xét xử các tội phạm quốc tế. Thực tiễn cho thấy có những trường hợp các quốc gia viện dẫn nhiều lý do để trì hoãn việc đưa cá nhân phạm tội ác quốc tế ra xét xử, đặc biệt là khi những cá nhân đó đang giữ các cương vị quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của quốc gia.
Theo Điều 13, 14 Quy chế Rome 1998, ICC có thể thực hiện quyền tài phán trong các trường hợp: (i) Quốc gia thành viên thông báo cho Công tố viên theo quy định tại Điều 14 về việc đã xảy ra tội phạm quốc tế; (ii) Hội đồng bảo an thông báo cho Công tố viên theo chương VII Hiến chương Liên hợp quốc tế về việc đã xảy ra tội phạm quốc tế; (iii) Công tố viên đã mở điều tra đối với tội phạm đó theo quy định tại Điều 15 Quy chế Rome.
Theo Điều 89 Quy chế Rome 1998, “Các quốc gia thành viên phải hợp tác đầy đủ với Tòa án trong việc điều tra, truy tố của Tòa án đối với các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án”.
Theo Điều 89 Quy chế 1998, Tòa có thể đưa ra yêu cầu bắt giữ và chuyển giao cá nhân cùng các tài liệu hỗ trợ tới bất cứ quốc gia nào. Các quốc gia thanh viên phải có nghĩa vụ tuân thủ yêu cầu bắt giữ và chuyển giao này. Trình tự, thủ tục, nội dung liên quan đến nội dung yêu cầu bắt giữ và chuyển giao được quy định tại Điều 91, 92, Quy chế Rome 1998.

error: Content is protected !!