Trong một số trường hợp, biên giới quốc gia trên biển là đường phân định giữa lãnh thổ quốc gia với những vùng lãnh thổ quốc gia thực hiện chủ quyền và quyền tài phán.

Hỏi: Trong một số trường hợp, biên giới quốc gia trên biển là đường phân định giữa lãnh thổ quốc gia với những vùng lãnh thổ quốc gia thực hiện chủ quyền và quyền tài phán.

Đáp: Đúng. Biên giới quốc gia trên biển là đường ranh giới ngoài của lãnh hải (Điều 2 và Điều 3 Công ước Luật biển 1982). Trong trường hợp lãnh hải của các quốc gia không chồng lấn, quốc gia ven biển tự tuyên bố xác định ranh giới ngoài của lãnh hải. Đó là đường song song với đường cơ sở, cách đường cơ sở không quá 12 hải lý ( Điều 15 Công ước Luật biển 1982).
Đường ranh giới này phân định lãnh hải của quốc gia với cùng tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế và thềm lục địa (là những vùng biển mà quốc gia thực hiện quyền chủ quyền và quyền tài phán). Điều 33, 55, 57, 76, 77 Công ước Luật biển 1982.

error: Content is protected !!