Trong mọi trường hợp, quy phạm mệnh lệnh bắt buộc chung (jus cogens) không thể bị thay thế hoặc hủy bỏ.

Hỏi: Trong mọi trường hợp, quy phạm mệnh lệnh bắt buộc chung (jus cogens) không thể bị thay thế hoặc hủy bỏ.

Đáp: Sai. Xuất phát từ bản chất của luật quốc tế được xây dựng trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận, vì vậy, quy phạm jus cogens cũng có thể bị thay thế bằng một quy phạm mới có cùng tính chất (Điều 53 Công ước Viên 1969 về luật điều ước quốc tế).

error: Content is protected !!