Trong mọi trường hợp, quốc tế sẽ không bị ràng buộc bởi một tập quán quốc tế đã hình thành từ trước khi quốc gia đó ra đời.

Hỏi: Trong mọi trường hợp, quốc tế sẽ không bị ràng buộc bởi một tập quán quốc tế đã hình thành từ trước khi quốc gia đó ra đời.

Đáp: Sai. Quy phạm mệnh lệnh bắt buộc chung (jus cogens) là quy phạm có giá trị pháp lý bắt buộc đối với mọi chủ thể luật quốc tế. Trong trường hợp quy phạm jus cogens tồn tại hình thứ quy phạm tập quán thì quy phạm đó sẽ có giá trị ràng buộc với tất cả các quốc gia, kể cả quốc gia ra đời sau khi tập quán quốc tế đã hình thành.

error: Content is protected !!