Trong mọi trường hợp, quốc gia có quyền viện dẫn hành vi vi phạm nghiêm trọng điều ước quốc tế song phương bên kia để chấm dứt hiệu lực của toàn bộ điều ước quốc tế đó.

Hỏi: Trong mọi trường hợp, quốc gia có quyền viện dẫn hành vi vi phạm nghiêm trọng điều ước quốc tế song phương bên kia để chấm dứt hiệu lực của toàn bộ điều ước quốc tế đó.

Đáp: Sai. Đối với điều ước quốc tế song phương, khi một bên có hành vi vi phạm nghiêm trọng điều ước quốc tế thì bên còn lại có quyền viện dẫn sự vi phạm đó để chấm dứt hoặc tạm đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ điều ước (Điều 60 (1) Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước). Tuy nhiên, hành vi vi phạm nghiêm trọng một điều ước (dù là song phương hay đa phương) không thể được viện dẫn là căn cứ để không thực hiện những quy định liên quan đến việc bảo hộ con người được ghi nhận trong các điều ước quốc tế có tính chất nhân đạo, đặc biệt đối với những quy định cấm mọi hình thức trã đũa liên quan đến những người được bảo hộ bởi các điều ước đó (Khoản 5 Điều 60 của Công ước Viên năm 1969 về luật điều ước quốc tế).

error: Content is protected !!