. Trong mọi trường hợp, người được thưởng quốc tịch sẽ trở thành công dân thực sự của quốc gia thưởng quốc tịch.

Hỏi: . Trong mọi trường hợp, người được thưởng quốc tịch sẽ trở thành công dân thực sự của quốc gia thưởng quốc tịch.

ĐÁp: Sai. Người được thưởng quốc tịch có thể trở thành công dân thực sự hoặc công dân danh dự của quốc gia thưởng quốc tịch, tùy thuộc vào sự lựa chọn của người đó.

error: Content is protected !!