Trong mọi trường hợp, khi khám xét phải có lệnh.

Hỏi: Trong mọi trường hợp, khi khám xét phải có lệnh.

Đáp: Nhận định này sai, vì: Căn cứ vào K3 Đ142 BLTTHS thì trong trường hợp bắt người hoặc khi có căn cứ để khẳng định người có mặt tại nơi khám xét giấu trong người đồ vật, tài liệu cần thu giữ thì có thể tiến hành khám người mà không cần có lệnh.

error: Content is protected !!