Trong các trường hợp khác, chuyển rủi ro được quy định như thế nào?

Hỏi: Trong các trường hợp khác, chuyển rủi ro được quy định như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 61, luật thương mại 2005 quy định về chuyển rủi ro trong các trường hợp khác như sau:
-Trừ trường hợp có thoả thuận khác, việc chuyển rủi ro trong các trường hợp khác được quy định như sau:
+ Trong trường hợp không được quy định tại các điều 57, 58, 59 và 60 của Luật thương mại thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên mua, kể từ thời điểm hàng hóa thuộc quyền định đoạt của bên mua và bên mua vi phạm hợp đồng do không nhận hàng;
+ Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá không được chuyển cho bên mua, nếu hàng hoá không được xác định rõ ràng bằng ký mã hiệu, chứng từ vận tải, không được thông báo cho bên mua hoặc không được xác định bằng bất kỳ cách thức nào khác.

error: Content is protected !!