“Trên Hệ thống đăng ký trực tuyến đối với tài sản là động sản khác có cho phép người dùng thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu không? “

Hỏi: Trên Hệ thống đăng ký trực tuyến đối với tài sản là động sản khác có cho phép người dùng thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu không?

Đáp: Có. Hệ thống đăng ký trực tuyến cho phép người dùng tài khoản có thể thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu. Tuy nhiên, Hệ thống đăng ký trực tuyến sử dụng địa chỉ thư điện tử (email) làm tên đăng nhập nhằm tạo điều kiện cho người dùng tiếp nhận các thông tin liên quan đến hoạt động đăng ký, do đó khi thay đổi tên đăng nhập người thực hiện cần sử dụng địa chỉ thư điện tử có xác thực của chính tổ chức mình (ví dụ: nguyenvana@vietcombank.com.vn), không nên sử dụng địa chỉ thư điện tử của tổ chức khác (ví dụ: yahoo, gmail,..).

error: Content is protected !!