Trên đường về nhà, bạn em chạy xe và va chạm với một người đi xe đạp đang băng qua đường. Hậu quả, chiếc xe đạp bị hư hỏng, người điều khiển xe đạp và bạn em đều bị thương nhẹ. Bạn em đã đem xe đạp đi sửa. Bạn em đi đúng làn đường và tốc độ cho phép, không vi phạm pháp luật về giao thông và không có lỗi trong việc gây ra vụ va chạm. Vậy, bạn em có cần phải chịu trách nhiệm gì nữa hay không?

Hỏi: Trên đường về nhà, bạn em chạy xe và va chạm với một người đi xe đạp đang băng qua đường. Hậu quả, chiếc xe đạp bị hư hỏng, người điều khiển xe đạp và bạn em đều bị thương nhẹ. Bạn em đã đem xe đạp đi sửa. Bạn em đi đúng làn đường và tốc độ cho phép, không vi phạm pháp luật về giao thông và không có lỗi trong việc gây ra vụ va chạm. Vậy, bạn em có cần phải chịu trách nhiệm gì nữa hay không?

Đáp: Thứ nhất, về trách nhiệm hình sự

Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015) quy định như sau:
“Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng”.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì trường hợp bạn nêu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015), do vậy, bạn của bạn sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Thứ hai, về trách nhiệm dân sự

Điều 584 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại như sau:
“1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.
2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác”.

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn của bạn không vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông, không có lỗi trong việc gây ra vụ va chạm, do đó, bạn ấy không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp có xảy ra thiệt hại.
Thứ ba, về trách nhiệm hành chính
Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính”.
Đối chiếu với trường hợp nêu trên, bạn của bạn tham gia giao thông đường bộ và không vi phạm các quy định của pháp luật về lĩnh vực giao thông, do vậy, bạn ấy sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vi phạm liên quan đến giao thông.

error: Content is protected !!