. Trên cơ sở được Đại hội đồng cho phép, các tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc chỉ có quyền yêu cầu (ICJ) đưa ra kết luận tư vấn về những vấn đề pháp lý thuộc phạm vi hoạt động của tổ chức.

Hỏi: . Trên cơ sở được Đại hội đồng cho phép, các tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc chỉ có quyền yêu cầu (ICJ) đưa ra kết luận tư vấn về những vấn đề pháp lý thuộc phạm vi hoạt động của tổ chức.

Đáp: Đúng. Theo Điều 96(2) Hiến chương Liên hợp quốc.Đại hội đồng và Hội đồng bảo an là những cơ quan chính của Liên hợp quốc mới có quyền yêu cầu Tòa tư vấn về mọi vấn đề pháp lý. Xuất phát từ tính chất chuyên môn của tổ chức quốc tế, các tổ chức đó chỉ có quyền yêu cầu ICJ đưa ra kết luận tư vấn về những vấn đề pháp lý thuộc phạm vi hoạt động của tổ chức. Điều này cho thấy tổ chức quốc tế liên quốc gia là chủ thể của luật quốc tế có quyền năng hạn chế.

error: Content is protected !!