Trên cơ sở chế độ đãi ngộ như công dân, người nước ngoài được hưởng tất cả quyền và nghĩa vụ như công dân nước sở tại.

Hỏi: Trên cơ sở chế độ đãi ngộ như công dân, người nước ngoài được hưởng tất cả quyền và nghĩa vụ như công dân nước sở tại.

Đáp: Sai. Chế độ đãi ngộ như công dân chỉ tạo cho người nước ngoài được hưởng một số quyền và nghĩa vụ tương tự như công dân nước sở tại, không phải là hưởng đầy đủ, tất cả các quyền như công dân nước sở tại. Một số quyền lợi là đặc quyền của công dân nước sở tại mà người nước ngoài không được hưởng. Ví dụ: quyền bầu cử, ứng cử…

error: Content is protected !!