Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được xử lí như thế nào?

Hỏi: Trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được xử lí như thế nào?

Đáp: Căn cứ điều 40, luật thương mại 2005 quy định về trách nhiệm đối với hàng hoá không phù hợp với hợp đồng như sau:
-Trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác, trách nhiệm đối với hàng hóa không phù hợp với hợp đồng được quy định như sau:
+ Bên bán không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá nếu vào thời điểm giao kết hợp đồng bên mua đã biết hoặc phải biết về những khiếm khuyết đó;
+ Trừ trường hợp quy định trên, trong thời hạn khiếu nại theo quy định của Luật này, bên bán phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết nào của hàng hoá đã có trước thời điểm chuyển rủi ro cho bên mua, kể cả trường hợp khiếm khuyết đó được phát hiện sau thời điểm chuyển rủi ro;
+ Bên bán phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa phát sinh sau thời điểm chuyển rủi ro nếu khiếm khuyết đó do bên bán vi phạm hợp đồng.

error: Content is protected !!