“Tôi và bạn trai chuẩn bị đám cưới nhưng chúng tôi đều làm việc xa nhà nên chưa thể về quê đăng ký kết hôn. Vậy cha mẹ tôi có thể đăng ký kết hôn thay chúng tôi được không? “

Hỏi: Tôi và bạn trai chuẩn bị đám cưới nhưng chúng tôi đều làm việc xa nhà nên chưa thể về quê đăng ký kết hôn. Vậy cha mẹ tôi có thể đăng ký kết hôn thay chúng tôi được không?

Đáp: Quyền kết hôn là một trong những quyền nhân thân được quy định tại Bộ luật dân sự 2005 (Điều 39). Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Để xác định pháp luật có quy định khác về trường hợp này hay không thì cần căn cứ vào quy định của Luật hôn nhân và gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Cụ thể như sau:
Trước hết, khoản 1 Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định “Việc kết hôn phải được đăng ký và do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về hộ tịch”. Mặt khác, theo Điều 10 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP thì: người có yêu cầu đăng ký hộ tịch (trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký giám hộ, đăng ký việc nhận cha, mẹ, con) hoặc yêu cầu cấp các giấy tờ về hộ tịch mà không có điều kiện trực tiếp đến cơ quan đăng ký hộ tịch, thì có thể ủy quyền cho người khác làm thay.
Căn cứ quy định trên thì đăng ký kết hôn là một trong các trường hợp không được thực hiện ủy quyền. Như vậy, cha mẹ bạn không thể đăng ký kết hôn thay cho bạn được.

error: Content is protected !!