“Tôi và anh trai tôi (cả hai năm nay đã ngoài 30 tuổi), chưa lập gia đình. Mẹ tôi năm nay hơn 70 tuổi muốn chia đất cho hai em tôi. Nhưng khi mẹ tôi gặp cán bộ địa chính để hỏi thủ tục thì họ bảo do anh em tôi chưa lập gia đình nên không thể chia được. Vậy điều họ nói là đúng hay sai? “

Hỏi: Tôi và anh trai tôi (cả hai năm nay đã ngoài 30 tuổi), chưa lập gia đình. Mẹ tôi năm nay hơn 70 tuổi muốn chia đất cho hai em tôi. Nhưng khi mẹ tôi gặp cán bộ địa chính để hỏi thủ tục thì họ bảo do anh em tôi chưa lập gia đình nên không thể chia được. Vậy điều họ nói là đúng hay sai?

Đáp: Trả lời của cán bộ địa chính về việc anh em bạn chưa lập gia đình nên mẹ bạn chưa thể chia tài sản cho các con là không có cơ sở và không phù hợp với các quy định của pháp luật.
Trước hết, về quyền của mẹ bạn với tư cách là chủ sử dụng mảnh đất:
Khi được nhà nước công nhận mảnh đất thuộc quyền sử dụng đất của mẹ bạn thì mẹ bạn có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 110; khoản 2 và khoản 3 Điều 112; các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 113; khoản 2 Điều 115; điểm b khoản 1, các điểm b, c, d, đ và e khoản 3 Điều 119; điểm b khoản 1, điểm b và điểm c khoản 2 Điều 120 của Luật Đất đai. Hiện nay, Luật Đất đai quy định, khi thực hiện các quyền này, người sử dụng đất cần tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 106 Luật Đất đai:
– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Đất không có tranh chấp;
– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
– Trong thời hạn sử dụng đất.
Ngoài ra, người sử dụng đất cần tuân thủ quy định về các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện theo quy định tại Điều 104 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
Như vậy, mẹ bạn có quyền tặng cho hai anh em bạn quyền sử dụng đất khi có đủ các điều kiện nêu trên mà không phải đáp ứng điều kiện như cán bộ địa chính yêu cầu.
Bên cạnh đó, về quyền của anh em bạn được nhận tài sản là quyền sử dụng đất từ mẹ bạn:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Đất đai: Người sử dụng đất gồm hộ gia đình, cá nhân trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất. Như vậy, người sử dụng đất có thể là cá nhân, không bắt buộc phải là hộ gia đình hay hai vợ chồng….
Anh em bạn có quyền trở thành chủ sử dụng đối với mảnh đất khi được mẹ bạn chuyển quyền. Điều 103 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất và hiện nay chưa có quy định nào quy định về việc: người chưa đăng ký kết hôn không được nhận chuyển quyền quyền sử dụng đất.

error: Content is protected !!