“Tôi tuyển dụng vào ngành với vị trí công tác là lái xe từ năm 2014 đến nay. Năm 2019 tôi tốt nghiệp hệ văn bằng 2, Đại học An ninh nhân dân. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để chuyển ngạch từ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan chuyên môn nghiệp vụ không? “

Hỏi: Tôi tuyển dụng vào ngành với vị trí công tác là lái xe từ năm 2014 đến nay. Năm 2019 tôi tốt nghiệp hệ văn bằng 2, Đại học An ninh nhân dân. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có đủ điều kiện để chuyển ngạch từ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan chuyên môn nghiệp vụ không?

Đáp: Căn cứ tại Thông tư số 29/2010/TT-BCA ngày 07/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về diện bố trí cán bộ trong Công an nhân dân thì chức danh công việc “lái xe” thuộc diện bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật (trừ lái xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ); xếp lương chuyên môn kỹ thuật nhóm I, sơ cấp.
Do đó, nếu vẫn đảm nhiệm công việc lái xe (không phải lái xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ) mặc dù đã tốt nghiệp văn bằng 2 Đại học An ninh nhân dân thì bạn đọc Đặng Xuân Huy cũng không thuộc đối tượng được xem xét chuyển diện bố trí cán bộ từ sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật sang sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ.

error: Content is protected !!