“Tôi sinh năm 1973, công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long. Tôi là bác sĩ, giám định viên pháp y, hiện tôi mang cấp bậc hàm Trung tá lần 1, hệ số 7.0 được 3 năm. Tôi được biết, theo Công văn 3718/BCA-X11, ngày 25/9/2013 của Bộ Công an về một số giải pháp củng cố đội ngũ pháp y, tại mục 2 về chế độ chính sách có quy định: Bác sĩ làm công tác pháp y không giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, nếu đã hưởng lương cấp bậc hàm Trung tá lần 1, hệ số 7.0 được 2 năm trở lên thì được vận dụng xét thăng cấp hàm Thượng tá. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được vận dụng để xét thăng cấp hàm lên Thượng tá được không? “

Hỏi: Tôi sinh năm 1973, công tác tại Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long. Tôi là bác sĩ, giám định viên pháp y, hiện tôi mang cấp bậc hàm Trung tá lần 1, hệ số 7.0 được 3 năm.
Tôi được biết, theo Công văn 3718/BCA-X11, ngày 25/9/2013 của Bộ Công an về một số giải pháp củng cố đội ngũ pháp y, tại mục 2 về chế độ chính sách có quy định: Bác sĩ làm công tác pháp y không giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng và tương đương, nếu đã hưởng lương cấp bậc hàm Trung tá lần 1, hệ số 7.0 được 2 năm trở lên thì được vận dụng xét thăng cấp hàm Thượng tá. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp của tôi có được vận dụng để xét thăng cấp hàm lên Thượng tá được không?

Đáp: Cấp bậc hàm cao nhất của sỹ quan Công an nhân dân được quy định tại Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Luật. Theo quy định tại Thông tư số 33/2019/TT-BCA ngày 18/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tá, cấp úy đối với sỹ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân thì cấp bậc hàm cao nhất quy định đối với chức danh Giám định viên tư pháp là Trung tá (gồm cả Giám định viên pháp y), khi đến thời hạn, đủ điều kiện, tiêu chuẩn được xét nâng lương cấp bậc hàm Trung tá lần 1 (hệ số 7,00) hoặc Trung tá lần 2 (hệ số 7,40); đồng thời Thông tư đã bãi bỏ quy định về cấp bậc hàm cao nhất tại Công văn số 3718/BCA-X11 ngày 25/9/2013 của Bộ Công an về một số giải pháp củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp y. Do đó, không có cơ sở thực hiện thăng cấp bậc hàm Thượng tá đối với trường hợp của bạn.

error: Content is protected !!