“Tôi ở khu vực miền Trung, muốn đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản là ô tô thì đăng ký ở đâu? Việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản nói trên có phân chia theo địa giới hành chính không? “

Hỏi: Tôi ở khu vực miền Trung, muốn đăng ký biện pháp bảo đảm đối với tài sản là ô tô thì đăng ký ở đâu? Việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản nói trên có phân chia theo địa giới hành chính không?

Đáp: Anh/chị có thể lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp tại Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh để thực hiện đăng ký. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2018/TT-BTP ngày 20/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thì:
– Trung tâm Đăng ký thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo yêu cầu cùa cá nhân, pháp nhân trong phạm vi cả nước, không phân biệt theo địa giới hành chính nơi Trung tâm Đăng ký đặt trụ sở.
– Cá nhân, pháp nhân có quyền lựa chọn một trong các Trung tâm Đăng ký để thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng theo quy định của pháp luật.

– Việc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm, hợp đồng tại các Trung tâm Đăng ký có giá trị pháp lý như nhau.

error: Content is protected !!