“Tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người khác làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới phát hiện tên và năm sinh bị sai so với chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu. Tôi bị mất giấy khai sinh từ lâu. Vậy bây giờ, tôi có thể đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không? “

Hỏi: Tôi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhờ người khác làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới phát hiện tên và năm sinh bị sai so với chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu. Tôi bị mất giấy khai sinh từ lâu. Vậy bây giờ, tôi có thể đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không?

Đáp: * Hiện, luật đất đai 2013 đã quy định rõ về những trường hợp được đính chính lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
– Căn cứ Khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định về việc đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sỡ hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình (gọi chung là Giấy chứng nhận) đã cấp như sau: “Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:
a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”.
– Bạn thuộc trường hợp có sai sót thông tin về tên gọi, năm sinh của người sử dụng đất so với giấy tờ nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp này, bạn được phép đính chính lại Giấy chứng nhận.

* Thủ tục đính chính lại giấy chứng nhận đã cấp
Căn cứ theo quy đinh tại Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2013 thì trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp như sau:
Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện
Hồ sơ gồm có: (Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
– Đơn đề nghị đính chính (trong trường hợp có sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất);
– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
– Kèm theo Chứng minh nhân dân, hộ khẩu (Bản sao có công chứng, chứng thực)
Trình tự thực hiện: (Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014)
Bước 1: Anh (chị) chuẩn bị hồ sơ và nộp đến Văn phòng Đăng ký cấp huyện đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì người nhận hồ sơ viết giấy biên nhận hồ sơ giao cho anh (chị).Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để anh (chị) nộp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Trong thời hạn không quá 3 ngày Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Sau đó trình hồ sơ qua bộ phân Tài nguyên và Môi trường
Bước 4: Bộ phận Tài nguyên và Môi trường có trách nhệm xác nhận nội dung đính chính sai sót trên giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Bước 5: Căn cứ vào thời gian trên Giấy biên nhận anh (chị) đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (điểm r Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 10 ngày

error: Content is protected !!