“Tôi năm nay 18 tuổi. Bạn A mời tôi đi uống nước trong 1 Văn phòng công ty đa cấp với 03 người khác (B, C, D). Do bị 4 người này làm cho bối rối, tôi đã vay tiền ở một nơi khác để nộp vào công ty với số tiền 8.600.000 đồng (lãi suất 5.000đ/1 ngày/1 triệu). Xin hỏi, nếu tôi không trả tiền thì có bị làm sao không? “

Hỏi: Tôi năm nay 18 tuổi. Bạn A mời tôi đi uống nước trong 1 Văn phòng công ty đa cấp với 03 người khác (B, C, D). Do bị 4 người này làm cho bối rối, tôi đã vay tiền ở một nơi khác để nộp vào công ty với số tiền 8.600.000 đồng (lãi suất 5.000đ/1 ngày/1 triệu). Xin hỏi, nếu tôi không trả tiền thì có bị làm sao không?

Đáp: Điều 463 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cụ thể về vay tài sản như sau:
Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định, trong đó:
1. Bên cho vay có nghĩa vụ cụ thể:
– Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.
– Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.
– Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 của Bộ luật dân sự hoặc luật khác có liên quan quy định khác.
2. Bên vay có nghĩa vụ cụ thể:
– Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
– Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
– Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
– Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
– Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:
+ Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự;
+ Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
Các bên có thể thỏa thuận về việc tài sản vay phải được sử dụng đúng mục đích vay. Bên cho vay có quyền kiểm tra việc sử dụng tài sản và có quyền đòi lại tài sản vay trước thời hạn nếu đã nhắc nhở mà bên vay vẫn sử dụng tài sản trái mục đích.
3. Lãi suất của hợp đồng vay
Lãi suất do các bên thỏa thuận thì không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 BLDS 2015 tại thời điểm trả nợ.
4. Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn
– Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
– Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản, còn bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý.
5. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn
– Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.
– Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
Trong trường hợp trên của bạn, bạn đã vay số tiền 8.600.000 đồng ở một nơi khác để đóng vào công ty đa cấp, bạn phải thực hiện các quy định trên của BLDS để trả cả gốc và lãi suất theo thời hạn vay đã thỏa thuận với bên cho vay theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, với việc bạn đã đóng 8.600.000 đồng vào công ty đa cấp nói trên, cần phải có hợp đồng, giấy biên nhận về việc đóng góp. Nếu có dấu hiệu lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản, bạn cần trình báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để can thiệp giải quyết.

error: Content is protected !!