Tôi làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) và phụ trách mảng đăng ký thế chấp và xóa thế chấp vay vốn bằng QSDĐ. Vừa qua có một số trường hợp như thế này mong được tư vấn. Khi thế chấp vay vốn bằng QSDĐ những thông tin trên giấy chứng nhận đúng với đơn xin đăng ký thế chấp nên tôi đã thực hiện đăng ký thế chấp vay vốn nhưng sau này mới phát hiện ra thửa đất trên Giấy chứng nhận (GCN) đó bị cấp trùng với thửa đất khác (sai sót do trong quá trình cấp GCN QSDĐ), hoặc trường hợp đã đền bù giải phóng mặt bằng nhưng không thực hiện chỉnh lý trên GCN nên tôi vẫn đăng ký thế chấp với diện tích lúc chưa giải phóng mặt bằng… thì khi có tranh chấp trách nhiệm đó có thuộc về người đăng ký thế chấp vay vốn (là tôi) hay là người làm thủ tục cấp GCN, người phụ trách công tác giải phóng mặt bằng phải chịu trách nhiệm?

Hỏi: Tôi làm việc tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) và phụ trách mảng đăng ký thế chấp và xóa thế chấp vay vốn bằng QSDĐ. Vừa qua có một số trường hợp như thế này mong được tư vấn. Khi thế chấp vay vốn bằng QSDĐ những thông tin trên giấy chứng nhận đúng với đơn xin đăng ký thế chấp nên tôi đã thực hiện đăng ký thế chấp vay vốn nhưng sau này mới phát hiện ra thửa đất trên Giấy chứng nhận (GCN) đó bị cấp trùng với thửa đất khác (sai sót do trong quá trình cấp GCN QSDĐ), hoặc trường hợp đã đền bù giải phóng mặt bằng nhưng không thực hiện chỉnh lý trên GCN nên tôi vẫn đăng ký thế chấp với diện tích lúc chưa giải phóng mặt bằng… thì khi có tranh chấp trách nhiệm đó có thuộc về người đăng ký thế chấp vay vốn (là tôi) hay là người làm thủ tục cấp GCN, người phụ trách công tác giải phóng mặt bằng phải chịu trách nhiệm?

ĐÁp: Theo quy định của khoản 1 Điều 4 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, người thực hiện đăng ký phải thực hiện việc đối chiếu thông tin trong hồ sơ đăng ký với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký. Trường hợp phát hiện thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại cơ quan đăng ký, người thực hiện đăng ký phải từ chối đăng ký theo quy định của điểm đ khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP. Do đó, bạn chỉ chịu trách nhiệm theo quy định của khoản 5 Điều 50 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP trong trường hợp bạn vẫn thực hiện việc đăng ký thế chấp mặc dù tại thời điểm đăng ký, thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu trữ trong hồ sơ địa chính tại cơ quan đăng ký.

error: Content is protected !!