“Tôi làm việc tại siêu thị X, tôi muốn hỏi về thời gian làm việc mà công ty quy định như sau: Trong tuần có 4 ngày làm ca, từ 7h30; 15h hoặc 14h30; 21h (giờ mùa đông, được nghỉ 30 phút để ăn cơm) là khoảng 26 giờ. Một ngày làm cả ngày từ 7h30; 21h (được ăn + nghỉ 2 giờ) = 11,5 giờ. Hai ngày làm cả ngày từ 7h30; 22h (thứ 7, chủ nhật, được ăn + nghỉ 2 giờ) = 25 giờ. Vậy trong 1 tuần tôi đã làm việc 62,5 giờ không kể thời gian nghỉ; một tháng làm 30 ngày là 264 giờ. Như vậy siêu thị X có vi phạm luật lao động không? “

Hỏi: Tôi làm việc tại siêu thị X, tôi muốn hỏi về thời gian làm việc mà công ty quy định như sau:
Trong tuần có 4 ngày làm ca, từ 7h30; 15h hoặc 14h30; 21h (giờ mùa đông, được nghỉ 30 phút để ăn cơm) là khoảng 26 giờ. Một ngày làm cả ngày từ 7h30; 21h (được ăn + nghỉ 2 giờ) = 11,5 giờ. Hai ngày làm cả ngày từ 7h30; 22h (thứ 7, chủ nhật, được ăn + nghỉ 2 giờ) = 25 giờ.
Vậy trong 1 tuần tôi đã làm việc 62,5 giờ không kể thời gian nghỉ; một tháng làm 30 ngày là 264 giờ. Như vậy siêu thị X có vi phạm luật lao động không?

Đáp; Người sử dụng lao động có quyền quy định về thời giờ làm việc theo ngày hoặc theo tuần phù hợp với các điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong Nội quy lao động hoặc trong Thỏa ước lao động tập thể. Tuy nhiên, quy định về thời giờ làm việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật tại Bộ luật Lao động năm 2019.
Theo như bạn trình bày, trong tuần có 4 ngày làm ca, từ 7h30 – 15h hoặc 14h30 – 21h (giờ mùa đông, được nghỉ 30 phút để ăn cơm) là khoảng 26 giờ, tức là vào khoảng 07 giờ/ ngày. Một ngày làm từ 7h30 – 21h (được ăn + nghỉ 2 giờ) = 11,5 giờ. Và 2 ngày làm từ 7h30 – 22h (thứ 7, chủ nhật, được ăn + nghỉ 2 giờ) = 25 giờ, tức là riêng thứ 7, Chủ nhật bạn phải làm khoảng 12,5 giờ/ ngày. Tuy nhiên, bạn không cung cấp thông tin công ty bạn quy định thời giờ làm việc theo ngày hay theo giờ nên chúng tôi chỉ có thể trả lời như sau:
Căn cứ vào quy định tại khoản 1, Điều 105 Bộ luật Lao động 2019: “trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày” theo như bạn trình bày, siêu thị của bạn làm việc 62,5 giờ/ tuần (vượt 14,5 giờ/ tuần so với quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 48 giờ/ tuần). Như vậy, với một tháng gồm 4 tuần thì tổng thời giờ làm thêm của người lao động trong siêu thị của bạn là 58 giờ/ tháng vi phạm quy định điểm b, khoản 2, Điều 107 Bộ luật Lao động 2019: “Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 40 giờ trong 01 tháng;”

error: Content is protected !!