“Tôi làm công nhân ở một công ty. Tôi không đi làm vào ngày phát lương và Ban giám đốc ko trả lương cho tôi. Vậy tôi muốn hỏi trong Bộ luật Lao động có khoản nào quy định công nhân không đi làm vào ngày phát lương thì không trả lương hay không? “

Hỏi: Tôi làm công nhân ở một công ty. Tôi không đi làm vào ngày phát lương và Ban giám đốc ko trả lương cho tôi. Vậy tôi muốn hỏi trong Bộ luật Lao động có khoản nào quy định công nhân không đi làm vào ngày phát lương thì không trả lương hay không?

Đáp: Câu hỏi của bạn liên quan đến vấn đề cách thức trả lương cho người lao động trong công ty. Theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019 thì tất cả người lao động có quyền được trả lương trực tiếp và đúng thời hạn được thỏa thuận trong hợp đồng, cụ thể như sau:
“Điều 94. Nguyên tắc trả lương
1. Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.
2. Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Trong một số trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có thể trả lương chậm hoặc khấu trừ tiền lương của người lao động nhưng phải tuân thủ các quy định tại Điều 97, Điều 102 Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, pháp luật lao động hiện hành không có quy định về việc “người lao động không đi làm vào ngày phát lương thì không được trả lương”. Mọi người lao động có quyền được trả lương đầy đủ và đúng thời hạn theo hợp đồng lao động đã ký kết.
Vì vậy, bạn có quyền yêu cầu công ty thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng lao động về tiền lương và theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 về trả lương.

error: Content is protected !!