“Tôi là Thuý, đứng tên chủ sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi muốn để chồng tôi là Huy đứng tên thế chấp tài sản để vay tiền tại ngân hàng. Tôi có phải làm hợp đồng uỷ quyền cho chồng tôi không? Thủ tục, hồ sơ như thế nào? “

Hỏi: Tôi là Thuý, đứng tên chủ sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi muốn để chồng tôi là Huy đứng tên thế chấp tài sản để vay tiền tại ngân hàng. Tôi có phải làm hợp đồng uỷ quyền cho chồng tôi không? Thủ tục, hồ sơ như thế nào?

Đáp: Điều 115 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định:
– Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật về dân sự.
– Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phải là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật về dân sự.
– Việc ủy quyền cho người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất phải bằng văn bản. Đối với hộ gia đình, cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc chứng nhận của công chứng nhà nước.
Như vậy, bác có thể ủy quyền cho chồng bác thực hiện các quyền của chủ sử dụng đất, trong đó có việc thế chấp quyền sử dụng đất tại Ngân hàng. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Bác có thể công chứng việc ủy quyền theo trình tự, thủ tục như sau:
– Thẩm quyền: Bất kỳ tổ chức công chứng nào (phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng).
– Hồ sơ yêu cầu công chứng: Bác nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu công chứng cho tổ chức công chứng theo quy định tại Điều 35 Luật Công chứng bao gồm:
+ Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch theo mẫu;
+ Dự thảo hợp đồng (nếu có);
+ Bản sao giấy tờ tuỳ thân;
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
+ Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng mà pháp luật quy định phải có.
– Thủ tục:
+ Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý, ghi vào sổ công chứng.
+ Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng (nếu có) hoặc giúp người yêu cầu công chứng soạn thảo hợp đồng dựa trên mẫu sẵn có.
+ Người yêu cầu công chứng tự đọc lại dự thảo hợp đồng hoặc công chứng viên đọc cho người yêu cầu công chứng nghe.
+ Trường hợp người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng trang của hợp đồng. Công chứng viên ghi lời chứng; ký vào từng trang của hợp đồng.
Sau khi nộp phí công chứng và thù lao công chứng tại tổ chức công chứng nơi bác yêu cầu công chứng thì bác được nhận hợp đồng ủy quyền.

error: Content is protected !!