“Tôi là người đứng đầu doanh nghiệp, tôi có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), có chứng chỉ hành nghề chỉ huy về PCCC. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, doanh nghiệp của tôi có đủ điều kiện kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC hay không? Nếu doanh nghiệp của tôi không đủ điều kiện thì phải hoàn thiện thêm những điều kiện gì? “

Hỏi: Tôi là người đứng đầu doanh nghiệp, tôi có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy (PCCC), có chứng chỉ hành nghề chỉ huy về PCCC.
Tôi muốn hỏi Bộ Công an, doanh nghiệp của tôi có đủ điều kiện kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC hay không? Nếu doanh nghiệp của tôi không đủ điều kiện thì phải hoàn thiện thêm những điều kiện gì?

Đáp: Kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 9a Luật PCCC (hợp nhất), doanh nghiệp, cơ sở để được kinh doanh về nội dung này phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2, điểm d Khoản 3, Khoản 7 Điều 41 và Khoản 13 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Theo như nội dung câu hỏi của bạn Truyền, hiện doanh nghiệp của bạn chưa được cơ quan Công an có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC theo quy định tại Khoản 13 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, do đó chưa đủ điều kiện để kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC.
Để đủ điều kiện kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC doanh nghiệp của bạn phải có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống PCCC theo quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 41 và phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công được cấp chứng chỉ hành nghề thi công về PCCC theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 43 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và phải được cơ quan Công an cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC. Để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC, bạn cần chuẩn bị hồ sơ (bao gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; văn bằng chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh; danh sách cá nhân có chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về PCCC, kèm theo chứng chỉ và quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân; văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động thi công, lắp đặt hệ thống PCCC) theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP gửi cơ quan Công an có thẩm quyền để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

error: Content is protected !!