Tối huệ quốc là chế độ pháp lý mà những người nước ngoài ở quốc gia sở tại đều đương nhiên được hưởng.

Hỏi: Tối huệ quốc là chế độ pháp lý mà những người nước ngoài ở quốc gia sở tại đều đương nhiên được hưởng.

Đáp: Sai. Chế độ tối huệ quốc không phải là chế độ mà quốc gia sở tại đương nhiên dành cho người nước ngoài. Chế độ này được hình thành trên cơ sở sự thỏa thuận của các quốc gia hữu quan, thường được áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, hàng hải…

error: Content is protected !!